31-01-17

Brandweerpost Liège, een ander verhaal!

Vandaag lees ik in een Franstalige krant dat alle brandweerzones in België op dezelfde manier georganiseerd worden. Alle... behalve eentje: Zone Liège. Daar heeft de PS, volgens diezelfde nochtans socialistische krant, ervoor gezorgd dat ze een totaal ander statuut behielden met ... zitpenningen voor de bestuursleden. Dit door "lobbying in de Kamer". Dus wel voor de N-VA-tijd. In de andere zones, ook in Wallonië dus, krijgen de burgemeesters die de enige leden zijn van de zoneraden geen zitpenningen. Het is toch merkwaardig hoe de PS er telkens in slaagt om in het Luikse andere normen aan te houden dan in heel België.

Dat staat voor mij vooral voor zelfbediening en niet voor goed beheer!

12:21 Gepost door huub.broers@skynet.be | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-17

Demografie in Voeren - stavaza 01-01-2017

Demografie in Voeren

Van onze politieke con-collega's lees ik soms cijfers die toch wel getuigen van enig gebrek aan realiteitszin. Nu weten we allemaal dat hun dorpsfilosoof-denker-richtingaangever Jean-Louis XHONNEUX (die ook schrijver is van de klachten van het altijd zwijgende raadslid Houbiers) zich amuseert met schrijven tegen het bestuur. net daarom is het soms nodig om de waarheid ook eens neer te pennen. Over de demografische ontwikkeling in Voeren bijvoorbeeld. Telkens opnieuw schrijft Retour aux Libertés, een vrijheid die Voerenaars eindelijk kregen na het aantreden van Voerbelangen in 2001, dat de bevolking achteruit boert en zelfs rampzalige proporties begint aan te nemen. Ze baseren zich daarvoor op cijfers van de Vlaamse Overheid die lineaire cijfers gebruikt waarbij men elk jaar een achterruitgang voorspelt op basis van enkele "achteruitgangjaren".

Wat is de realiteit (telkens cijfers per 1 januari van het aangegeven jaar)

- 2015: 4075 inwoners
- 2016: 4089 inwoners = + 14
- 2017: 4127 inwoners = + 38

Als wij die cijfers ook eens lineair zouden doortrekken tot 2030 dan zouden we elk jaar 1% aangroei mogen bijtellen. Dan zouden we in 2030 met ongeveer 4.695 inwoners zijn. Gelukkig ben ik zo realistisch om niet in dergelijke foute tellingen mee te gaan, ook al komen ze van mijn geliefde overheid en neemt JLX van RAL met plezier de cijfers van hun Vlaanderen over.

Wat we wel met zijn allen waarnemen is dat er weer een groei is in onze bevolking. Dat is positief. Uiteraard zal dit niet elk jaar zo kunnen zijn.

15:57 Gepost door huub.broers@skynet.be | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-01-15

Wat met de OCMW's?

Integratie

Dat de OCMW's in Vlaanderen zullen integreren in de gemeenten weten we nu definitief. Die integratie gaat zeer ver. Personeel, financiën, nota's, programma, visie, ... het gaat allemaal naar de gemeenten. Er moet wel een apart comité geïnstalleerd worden voor het onderzoek en de behandeling van sociale aanvragen. Dat lijkt ook logisch want dat is geen publieke zaak.

Wat voor Voeren?

In de nota van de minister staat duidelijk dat er voor onze gemeente rekening gehouden moet worden met de Wet van 1988. Dat is eenbijzondere wet die met bijzondere meerderheid werd goedgekeurd en die dus blijft bestaan. Ze voorziet een "rechtstreekse verkiezing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau" door de gemeenteraadskiezers. Nu is dat laatste wel erg bij de haren gegrepen want de EU-burgers mogen tot op heden nog niet stemmen voor het OCMW, maar ze zijn wel gemeenteraadskiezers. De wetgever spreekt zich op dat vlak dus alleszins tegen of gaf er geen correcte uitvoering aan. Vanaf 2013 mogen ze in de andere Vlaamse gemeenten wel zetelen. Bij ons vanaf 2019. Logisch dat je dan ook veronderstelt dat ze mogen kiezen. We zullen zien wat het wordt. Er zijn noch aanwijzingen voor het ene, noch voor het andere.

Maar wat dan met de integratie?

Een eerste vaststelling is dat de wet van 1988 het niet heeft over het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, maar wel over de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In feite zou je voor het OCMW van onze gemeente - ondanks de rechtstreekse verkiezingen - ook dezelfde werking kunnen voorstellen als in de andere Vlaamse gemeenten. Je hoeft dan niet aan de Raad te raken, maar je hertekent de werking van het Centrum zoals in de andere gemeenten. Laat de rechtstreekse verkiezingen gewoon gaan om "de Raad voor Maatschappelijk Welzijn" en in de uitvoering wordt dat dan het sociaal comité dat zich met de niet publieke zaken bezighoudt. De voorbereiding kan gebeuren door het bij ons verplichte Vast Bureau. Dat zou dus een mogelijkheid zijn.

Moest de Vlaamse Regering echter tot de conclusie komen dat zelfs dat niet mogelijk is (nu hebben we nochtans ook aan ander decreet dan de rest van het land), dan blijft er maar één conclusie: een bijzondere wet voor 7 Vlaamse en 1 Waalse (Komen-Waasten) gemeente. Ik heb het dan wel degelijk over een Wet en dus geen decreet. Dat zal u van mij  als confederalist uitermate verbazen. Ik ga er echter vanuit dat wanneer men niet in staat zou zijn om ons in het Vlaamse decreet te integreren, men dan ook maar in totaliteit consequent moet zijn. Dat zal dan ook weer wat vlieg- en zwoegwerk vergen want de staatshervormingen voorzien dat de operationele werking van de OCMW's bij Vlaanderen en Wallonië hoort. Daar zou men dan van moeten afwijken. (neen, ik roep niet "Vive la Belgique").

Ik streef echter naar een goede werking en wil dan voor die bijzondere gemeenten een apart regime waarbij de OCMW's best totaal afzonderlijke entiteiten worden die volledig los staan van de gemeenten. Ik zou zover gaan dat ze een eigen fiscaal regime krijgen en hun eigen boontjes mogen doppen. Ook dat is een manier om de eeuwige moeilijke afwegingen tussen de gemeenten en de OCMW's te beslechten.

Als dat niet kan, en dat zal de toekomst uitwijzen, dan zal men een apart OCMW-decreet (of toch artikels) moeten behouden/maken voor 7 gemeenten in Vlaanderen en 1 Waalse gemeente. Want ja hoor, ook in Wallonië wordt de integratie mogelijk als het van de Waalse PS-CdH-regering afhangt. 

Zit daar niet de mogelijkheid in om die onzinnige wet (nog onzinniger voor Komen dan voor ons want daar zetelen de Vlamingen zelfs niet in de gemeente- of Sociale Raad) van 1988 eens samen te bespreken met Wallonië en in consensus te besluiten om ze vanaf 2019 te beperken tot de gemeenteraden? Als Komen-Waasten onze partner wil zijn, dan wil ik heb gerust helpen om dat bij hen helemaal af te schaffen.

12:15 Gepost door huub.broers@skynet.be | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

18-03-14

Confederalisme is niet zo moeilijk te begrijpen...

Als we echt iets structureel willen veranderen, dan moeten we de structuren in dit land veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die wij beogen en die dit land nodig heeft om verder goed te kunnen functioneren.

Confederalisme heeft als uitgangspunt dat alle bevoegdheden naar Vlaanderen en Wallonië gaan. Ze oefenen deze bevoegdheden zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang.

Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.

Ik ben ervan overtuigd dat we dan beter kunnen samenwerken en tot betere resultaten kunnen komen.

n.b. vrijwillige samenwerking is dus ook vrijwillige solidariteit.

21:20 Gepost door huub.broers@skynet.be | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-03-13

Grondwet artikel 35

De Francofone partijen schreeuwen moord en brand omdat een Vlaamse Minister zei dat we na 2014 maar eens werl moeten maken van een verregaande autonomie. Vlaamse meerderheidspartijen traden hen - al dan niet schoorvoetend - bij.  Maar wat zegt de Grondwet daarover? Hierna de letterlijke tekst van artikel 35.

Reactie: wat nu heren en dames? Et alors mesdames et messieurs? Plots allemaal tegen de grondwet? Allemaal samen schreeuwen tegen één partij?

Art. 35

De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen.

De gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd voor de overige aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.

22:21 Gepost door huub.broers@skynet.be | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |